تاريخ : | | نویسنده : minebaz

 

 

بررسي فلسفه، شرايط و احكام نذر

 

نذر، بهره گيري از نصرت الهي

نذر چرا و چگونه؟

يكي از اصطلاحات در فرهنگ قرآن، نذر است. نذر در لغت به معناي ملزم ساختن خود بر امري است كه از قبل الزامي بر انجام آن نداشته است. (لسان العرب، ابن منظور، ج14، ذيل واژه نذر؛ و نيز مفردات الفاظ قرآن كريم، ص797)

 

بنابراين، شخص با نذر كردن خود را ملزم و متعهد به كاري مي كند كه در اصل تكليف و الزامي در برابر آن نداشته است؛ ولي همين كه نذر كرد بر او لازم مي شود براساس تعهد و الزام، عمل كند و التزام خويش را به شكل وفاي به مفاد نذر نشان دهد.

 

علامه نجفي از بزرگ ترين فقيهان معاصر در كتاب ارزشمند جواهر الكلام در بيان اصطلاح فقهي آن مي گويد كه نذر التزام به انجام يا ترك عمل است به گونه اي مخصوص (جواهر الكلام، ج35، ص356)

 

به سخن ديگر، نذر اعم از انجام يا ترك كاري است كه از نظر حكم شرعي انجام يا ترك دادن آن بر انسان لازم نيست، ولي شخص با اجراي صيغه نذر، آن را بر خودش واجب كند، بنابراين انجام يا ترك آن كار بر او واجب شرعي مي شود و در صورت تخلف مي بايست تبعات آن را مانند كفاره نذر بپردازد.

 

با نگاهي به گزارش هاي قرآني اين معنا به دست مي آيد كه نذر داراي پيشينه است و در ميان اقوام پيش از اسلام نيز رواج داشته است. از جمله خداوند در آيه 35 سوره آل عمران گزارش مي كند كه همسر عمران با خود نذر مي كند تا فرزندش را براي خدمت در راه خدا آزاد كند و خداوند نذرش را پذيرفت و آن زن مومن، فرزندش مريم(س) را به خدمت خانه خدا فرستاد.

 

نذر از نظر حضرت مريم(س) و يهوديان، امري مطلوب و معروف بوده و او و ساير يهوديان هم عصر وي به نذر اعتقاد داشته و براساس آن عمل مي كردند. البته نذري كه در آن عصر متداول بود، اشكال گوناگوني داشت كه از آن جمله مي توان به نذر سكوت اشاره كرد. (مريم، آيه26)

 

در ميان مردم جاهليت و پيش از اسلام در جزيره عربي نيز نذر متداول و رايج بود و شايد از همين جا بتوان دريافت كه نذر از آيين هاي دين حنيف ابراهيمي(ع) بوده است كه در جزيره عربي باقيمانده بود. (بقره، آيه270)

 

توسل جستن براي رفع بلا، دفع مصيبت و جلب منفعت در ميان همه اقوام، وجود داشته است و هر كسي مي كوشيد تا فضل و رحمت و محبت الهي را به شكلي به سوي خود و جامعه اي جلب نمايد. شايد بتوان گفت كه برخي از احكام كه حضرت يعقوب(ع) براي رسيدن به مقاصد برخود واجب يا حرام كرده بود، از باب نذر بوده باشد. از اين رو خداوند در تعرض به مسيحيان از احكام و قوانين الزامي سخن مي گويد كه مسيحيان به عنوان رهبانيت براي خود وضع كرده بودند تا با توسل به اين احكام و قوانين در جلب فضل و عنايت الهي بكوشند.

 

آنان در يك فرآيند، رهبانيتي را پديد آوردند كه بيرون از آموزه هاي معتدل وحياني بود و رياضت ها و سخت گيري هايي را برخود تحميل كردند تا بتوانند روحانيت خويش را دو چندان سازند و از دنيا و تعلقات آن بيرون روند. اين رهبانيت هر چند كه براساس آموزه هاي وحياني نيست؛ چرا كه با فطرت و طبيعت ذاتي انسان در تضاد است، ولي از آن جايي كه امري ارادي بود كه شخص به اختيار خود انتخاب مي كرد و انجام مي داد، مورد تأييد قرار مي گيرد، ولي هرگز به عنوان يك قانون شرعي، تأييد و امضا نمي شود تا فراگير و اجباري گردد. (حديد، آيه27) البته اين كار در شريعت يهودي پيشينه اي تاريخي دارد، چرا كه قرآن از حضرت يعقوب(ع) گزارش مي كند كه آن حضرت(ع) براي خود قوانين سخت گيرانه اي وضع كرده بود كه بعدها بني اسرائيل آن را به عنوان قوانين الهي مورد تأكيد قرار دادند؛ اين در حالي بود كه خداوند آن قوانين را به عنوان قوانين الهي و وحياني امضا و تاييد نكرده بود. همين اتهام زني بني اسرائيل و يهود به خداوند درباره اين قوانين و احكام سخت گيرانه بود كه خداوند را وادار مي سازد تا از يهود بخواهد مدركي از تورات عرضه دارند كه خداوند چنين قوانيني را وضع كرده است. خداوند در آيه93 سوره آل عمران مي فرمايد: «همه خوراكيها بر فرزندان اسرائيل حلال بود، جز آنچه پيش از نزول تورات، اسرائيل (يعقوب) بر خويشتن حرام ساخته بود. بگو: «اگر جز اين است و راست مي گوييد، تورات را بياوريد و آن را بخوانيد.»

 

در حقيقت قوانين و مقررات شخصي را كه حضرت يعقوب(ع) براي خود وضع كرده بود، بعدها يهوديان به عنوان قوانين الهي مطرح مي كردند و مخالفان با آن را مجازات و تنبيه مي نمودند. همين شيوه غلط و نادرست يهوديان موجب شد تا خداوند با بيان اين كه قوانين سخت گيرانه حضرت يعقوب(ع) ارتباطي به وحي و تورات ندارد، از يهوديان بخواهد تا مداركي از تورات درباره اين قوانين و وضع الهي آن ارايه دهند؛ ولي از آن جايي كه در تورات اين قوانين وجود نداشت، دست به تحريف مي زنند و خود و ديگران را گمراه مي كنند تا شيوه باطل خود را به عنوان دين الهي معرفي كنند. اين همان بدعت باطلي است كه ايشان در پيش گرفتند و امري غيرديني را به دين و خدا نسبت دادند.

 

بنابراين، اين شيوه ها را مي توان بخشي از همان الزامي دانست كه در نذر از سوي شخص بر خود تحميل مي شود، ولي هرگز اين بدان معنا نيست كه بر ديگران هم اين الزام شود. به هرحال، مي توان استنباط كرد كه انسانها به اشكال مختلفي براي رسيدن به اهداف گوناگون و براساس انگيزه هاي متفاوت، به نذر و مانند آن توسل مي جسته اند.

 

از گزارش هاي قرآني درباره چرايي نذر كردن به دست مي آيد كه مردم براي دست يابي به اهداف گوناگوني نذر مي كردند و انگيزه هاي چندي، آنان را به اين عمل مي كشاند. از جمله از آيه 26 سوره مريم مي توان دريافت كه براي رهايي و فرار از تنگناهاي اجتماعي از نذر بهره گرفته مي شده است. همچنين از آيه 7 سوره انسان اين معنا به دست مي آيد كه اشخاص براي شفاي بيماران و درمان آنان به نذر متوسل مي شدند.

 

در روايات درباره شأن نزول سوره انسان آمده است كه اميرمومنان علي(ع) و فاطمه(س) و فضه براي شفاي بيماري حسن و حسين(ع) به پيشنهاد پيامبر(ص) نذر روزه كردند. (تفسير كبير، فخر رازي، ج 10، ص 746 و نيز مجمع البيان، ج 9 و 10، ص 611؛ انوار التنزيل، بيضاوي، ج 4، ص 674؛ الكشاف، زمخشري، ج 4، ص 670)

 

امام صادق(ع) در روايتي كه در شأن نزول همين آيه «يوفون بالنذر» از آن حضرت صادر شده، فرموده است: هنگامي كه امام حسن(ع) و امام حسين(ع) مريض بودند، روزي پيامبر خدا(ص) به ملاقات آنها آمد و به علي(ع) فرمود: خوب است جهت سلامتي فرزندانت نذر نمايي. علي(ع) فرمود: من نذر مي كنم، چنانچه اين دو بهبود يابند، سه روز را به جهت تشكر از خداوند روزه بدارم. سپس فاطمه(س) و همچنين فضه كه كنيز آنها بود، همين نذر را تكرار نمودند و خداي متعال لباس عافيت را به اندام آن دو امام پوشاند و ايشان نيز روزه گرفتند. (ميزان الحكمه، ج 10، ص 48) با توجه به اين روايت مي توان دريافت كه روزه گرفتن پس از بهبودي بوده است و امام حسن(ع) و امام حسين(ع) نيز روزه گرفتند كه داستان اطعام ايشان به فقير و مسكين و اسير در سوره انسان بيان شده است.

 

اهداف و انگيزه هاي نذر

پس نذر مي تواند به انگيزه ها و اهداف گوناگوني انجام گيرد كه از آن به فلسفه و چرايي نذر ياد مي شود. از جمله اهداف و انگيزه هاي نذركننده مي توان به موارد زير اشاره كرد:

 

1- رسيدن به مطلوب و برآورده شدن حاجت.

2- تقيد به بندگي خدا و تلاش در جهت رسيدن به مقام قرب ربوبي.

3- تقويت انگيزش در جهت سير و سلوك معنوي.

4- نجات از مصائب و رويدادهاي سخت.

 

بنابراين، مي توان نذر را براي حل مشكلات و رهايي از مصيبت ها و همچنين دست يابي به اموري خاص به كار گرفت. پس نذر در حقيقت نوعي توسل و وسيله جستن براي رسيدن به فضل الهي و تقرب به اوست. (مائده، آيه 35) نذر به عنوان وسيله تقرب و جلب محبت الهي مورد تاييد شريعت اسلامي و آموزه هاي قرآني قرار گرفته است.

 

شرايط نذر و احكام آن

اما درباره چگونگي و شرايط نذر بايد توجه داشت كه نذر به معناي توسل جستن به خداوند از طريق انجام يا ترك كاري است كه مورد رضايت خداوند است. از اين رو، مي بايست توجه داشت كه متعلق نذر امري باشد كه در نظر عقل و شرع مقبول و صحيح باشد.

 

بنابراين، نمي توان امري كه واجب يا مستحب است متعلق نذر براي ترك قرار گيرد يا امري كه حرام و مكروه است متعلق نذر براي انجام باشد. پس كارهاي مستحب را مي توان بر خود واجب كرد يا مكروه را بر خود حرام نمود.

 

اساسا نذر در اموري مجاز است كه از نظر شرعي راجح باشد؛ مثلاً نماز شب كه مستحب است، شخص مي تواند با نذر، آن را بر خود واجب كند يا ضيافت نيكان و نيكوكاران كه استحباب شرعي دارد، با نذر واجب مي گرد. همچنين مي توان براي سلامتي، قبولي در درس و به خير گذشتن حادثه نيز نذر كرد.

 

در فقه اسلامي نيز كتابي تحت عنوان نذر با فروعات فقهي فراوان وجود دارد. ملاك جواز نذر اين است كه متعلق نذر، حرام يا مكروه نباشد.

 

خداوند در آيه 270 سوره بقره، نذر در معصيت را جايز نمي شمارد و آن را عامل قرار گرفتن فرد در جرگه ظالمان مي داند.(مجمع البيان، ج 1 و 2، ص 660) خداوند در همين آيه نذر در معصيت را از عوامل محروميت شخص از نصرت و ياري خداوند برمي شمارد.

 

اما اگر نذر به گونه اي باشد كه حضرت يعقوب(ع) انجام داد و امر مباح يا مكروهي را بر خود حرام نمايد، چنين نذري مي تواند منعقد شود و نصرت و ياري خداوند را به همراه داشته باشد.

 

در شرايع گذشته، مادر اختياردار كار و شغل فرزند بود. از اين رو همسر عمران نذر مي كند كه فرزندش خدمتكار خانه خدا شود. (آل عمران، آيه 35) ولي در حال حاضر چنين اختياري براي مادر در شريعت اسلامي نيست. پس مادري نمي تواند همانند همسر عمران درباره شغل و كار فرزندش نذري داشته باشد و به تعبير فقهي چنين نذري منعقد نمي شود.

 

شرط صحت نذر، خواندن صيغه نذر

از شرايط صحت نذر آن است كه صيغه نذر خوانده شود. صيغه نذر را شخص نذركننده مي خواند و انشاء مي كند؛ چنان كه همسر عمران و دخترش حضرت مريم(س) اين گونه نذر كردند. (آل عمران، آيه 35 و نيز مريم، آيه 26)

 

از گزارش قرآن به دست مي آيد كه انشاي نذر با تلفظ صيغه آن «رب اني نذرت لك» در شريعت يهودي پيش از شريعت عيسوي(ع) وجود داشته است. (همان آيات)

 

همچنين از شرايط نذر اين است كه نام خداوند در نذر آورده شود (همان) و از آنجايي كه الله و رحمن از اسامي خاص خداوند است مي توان در نذر هر يك از اين دو نام اختصاصي خداوند را به كار برد. خداوند مي فرمايد: ولله الاسماء الحسني فادعوه بها. قل ادعوا الله او ادعوالرحمن فله الاسماء الحسني (اسراء، آيه 110). از اين رو ذكر الرحمن در صيغه نذر درست است و مي تواند به جاي الله قرار گيرد؛ «مريم، آيه 26) چرا كه الرحمن صفت نيست، بلكه اسمي همانند اسم الله است.

 

پس از نظر شرعي نذر وقتي واجب العمل است كه يا به صورت صيغه عربي (لله علي) خوانده شود و يا به صيغه فارسي كه در بردارنده اين مضمون باشد: براي خدا برعهده من باشد اگر فلان حاجت و خواسته من برآورده شد، فلان كار را انجام مي دهم، ولي اگر تنها از ذهن و قلب گذشته و خطور كرده باشد و صيغه نذر به صورت شرعي كه گفته شد خوانده نشود، اين نذر وجوب عمل ندارد البته عمل به آن بي اشكال است اما براي صاحب نظر وجوبي در انجام آن ايجاد نمي كند.

 

در انعقاد نذر بايد صيغه مخصوص يعني لله علي كذا خوانده شود. براي نذر كردن مي توان چنين نيت كرد: براي خدا برعهده من باشد اگر بيمارم شفا يافت يا فرزندم در كنكور قبول شد فلان مقدار پول براي امام حسين(ع) يا حضرت ابوالفضل و در راه شادي روح آنها به فقراء بدهم و يا بر اقامه مجلس روضه آنها بدهم.

 

البته لازم نيست صيغه نذر را به عربي بخوانند، پس اگر نذر كننده بگويد: «چنانچه بيمار و مريض من خوب شود، براي خدا برعهده من است كه فلان مبلغ به فقير بدهم»، نذر او صحيح است.

 

بنابراين، نذر در حقيقت پيماني است با خداوند تا در نتيجه انجام عمل نيكي كه آدمي بر خويش واجب مي نمايد، حق تعالي حاجت او را برآورد. (تفسير انوار درخشان، ج1، ص 353)

 

با توجه به تعريف نذر؛ نذر را مي توان نوعي عبادت، دعا و درخواست از خداوند دانست كه اتفاقا داراي تأثير فراوان است و با هدف قرب الهي انجام مي شود. به لحاظ شرعي، وفا نمودن به نذر چنانچه مشروع و مستحسن باشد و ضوابط شرعي آن مراعات شود، واجب است، زيرا كه مشمول آيه «اوفوا بالعقود» كه متضمن حكم وجوب وفاء به هر پيماني است، مي گردد.

 

از ديگر شرايط نذر مي بايست به اخلاص و نيت خالصانه نذركننده اشاره كرد كه آيه 35 سوره آل عمران بدان توجه مي دهد؛ چرا كه خلوص در نذر زمينه پذيرش آن از سوي خداوند را فراهم آورد. (آل عمران، آيات 35 و 36) و خداوند به صراحت در آيات 7 و 9 و 22 سوره انسان، علت پذيرش نذر اهل بيت(ع) و شفاي حسنين(ع) را اخلاص اهل بيت(ع) مي داند و اين گونه بر نقش ويژه اخلاص در نيت و عمل در نذر تاكيد مي كند.

 

لزوم قصد قربت در عقد نذر (آل عمران، آيه 35، مريم، آيه 26، و حج، آيه 29) و همچنين لزوم ذكر نام خدا در صيغه عقد نذر (همان) از شرايط صحت نذر است.البته شرايطي چون مكلف بودن، عاقل بودن، مختار بودن و قدرت بر انجام و امكان متعلق نذر از ديگر شرايط صحت عقد نذر است كه از آيات قرآني به دست مي آيد و فقيهان بر آن فتوا داده اند. (رساله امام خميني، باب نذر)

 

لازم است كه شخص به نذري كه كرده عمل كند و وفاي به نذر از مهم ترين اصول نذر است كه خداوند بارها در آياتي بر آن تاكيد كرده است. (همان و نيز حج، آيه 29، انسان، آيه 7)

 

آثار وفاي به نذر

اگر كسي نذري كرد مي بايست به مفاد نذر عمل نمايد كه از آن به وفاي به نذر ياد مي شود؛ چرا كه مصداق عقود است و عقد با هر كسي بسته شود لازم است عقلا و شرعا به آن وفادار باشد و عمل نمايد.

 

وفاي به نذر آثار بزرگي دارد كه از جمله مي توان به ياري خداوند (بقره، آيه 270)، ورود به بهشت (انسان، آيات 5 و 7 و 12)، مصونيت از سختي هاي قيامت (همان)، شادماني و سرور در قيامت (همان) و ستايش خداوندي(همان) اشاره كرد.

 

از نظر قرآن، وفاي به نذر آن چنان مهم است كه خداوند از كساني كه براي امر كوچكي هم نذر كرده اند مي خواهد تا در همان امر كوچك وفاي به نذر داشته باشند. (بقره، آيه 270) از اين رو واژه هاي نفقه و نذر را نكره آورده تا دلالت بر هر نوع و هر مقدار از نفقه و نذر داشته باشد هر چند كه اندك است.

 

به هر حال،نذر از ابزارهاي توسل جويي بشر به خداوند و بهره مندي از نصرت و ياري الهي است. هر كسي در هر مشكلي گرفتار است يا خواسته اي دارد مي تواند با توسل جويي از طريق نذر، خود را به خداوند نزديك ساخته و از محبت و نصرت الهي بهره مند سازد. بنابراين، نذر را مي بايست در جايگاهي چنين برتر ديد و به آن به ديده يك رفتار نيك و سيره و سنت پيامبري نگريست و عمل كرد.

 

منبع:kayhannews.irادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : minebaz

 

 

روناس، تسکین دهنده دردهای سیاتیکی

 

روناس، گیاه خودرو است که در مناطق مدیترانه، شمال آفریقا و آسیا می روید. گل های این گیاه کوچک و به رنگ زرد متمایل به سبز و میوه آن به رنگ تیره است.

 

 روناس برای درمان زردی به کار می رود این گیاه کبد، کیسه صفرا و طحال را پاک سازی می کند.

 

* دردهای سیاتیکی را تسکین می دهد.

 

*ضماد تهیه شده از برگ و ریشه آن، کک و مک را برطرف می کند.

 

*روناس ادرار آور است.

 

*افزایش دهنده شیر مادر است.

 

*یبوست شدید را معالجه می کند.

 

*اشتها را باز می کند.

 

*برطرف کننده خارش پوست است.

 

*تورم بدن را از بین می برد.

 

*میزان اوره موجود در خون را کاهش می دهد.

 

*هنگام شکستگی استخوان ها برای جوش خوردن سریع آن ها موثر است.

 

(از آن جا که این گیاه ترشح ادرار را زیاد می کند بهتر است قبل از مصرف آن با پزشک خود مشورت کنید)

 

منبع:روزنامه خراسانادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : minebaz

 

 

 

جنایت برای یک عکس

 

 

پسر جوان که در انتقامی کور دوستش را در کرج به قتل رسانده بود پس از چهار ماه از جنایت ، در جزیره قشم دستگیر شد.

 

به گزارش خبرنگار مهر، کارآگاهان پلیس آگاهی استان البرز ۲۳ تیر امسال در جریان قتل پسر جوانی در کرج قرار گرفتند.پس از حضور تیم جنایی در محل مشخص شد مقتول به نام بهرام ۲۲ ساله زمانی که در خانه تنها بوده با ضربه های کارد از پا درآمده است.با توجه به اینکه وسیله ای از خانه سرقت نشده بود و آثاری از ورود به زور بر روی در نبود تیم جنایی احتمال دادند مقتول قربانی انتقام فردی آشنا شده است.

در ادامه تحقیقات ماموران به یکی از دوستان بهرام به نام شهاب مشکوک شده و زمانی که به خانه او رفتند دریافتند متهم همزمان با این جنایت ناپدید شده است. پس از گذشت چهار ماه از جنایت مخفیگاه قاتل فراری در جزیره قشم شناسایی شد و کارآگاهان او را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

متهم در بازجویی های مقدماتی منکر قتل شد اما در ادامه لب به اعتراف گشود و گفت: با مشاهده عکس دختر مورد علاقه ام در گوشی تلفن همراه بهرام تصور کردم آنها ارتباط پنهانی دارند. به همین خاطر با طرح نقشه ای به خانه اش رفته و او را با ضربه های کارد کشتم.

پسر جنایتکار پس از اعتراف به قتل با قرار قانونی روانه زندان شد..../خبرگزارى مهرادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : minebaz

 

 

دانشمندان بهترین شواهد موجود از وجود آب درست در زیر پوسته یخی یوروپا، قمر مشتری را پیدا کرده اند.

تحلیل سطح این قمر حاکی از وجود جریان هایی از آب گرمتر در زیر پوسته یخی آن است که باعث ذوب و ترک برداشتن پوسته می شود.

نتایج این مطالعه که در نشریه نیچر چاپ شده است پیش بینی می کند که دریاچه های کوچک تنها در عمق ۳ کیلومتری از پوسته وجود دارد.

هرگونه آب در حالت مایع می تواند به طور بالقوه زمینه را برای وجود حیات فراهم کند.

دانشمندان با توجه به مدل هایی از نیروهای مغناطیسی و تصاویر سطح یوروپا، همواره مظنون بوده اند که اقیانوسی بزرگ در عمق ۱۰ تا ۳۰ کیلومتری در زیر سطح وجود دارد.

دیوید بومان شخصیت رمان "ادیسه دو" نوشته آرتور سی کلارک موفق به کشف اشکال حیات در عمق دریای یوروپا می شود و بسیاری از دانشمندان آرزویی مشابه در سر پرورده اند.

اما ایجاد حفره در یخ ضخیم یوروپا همواره غیرممکن به نظر می رسیده است.

اکنون کشف آب مایع در عمق کم آن توسط تیمی از محققان آمریکایی، یک ماموریت فضایی برای استخراج آب از این قمر را عملی تر می کند.

دریاهای کم عمق

وجود دریاچه های کم عمق همچنین بدان معنی است که آب های سطحی به شدت با آب های کم عمق مخلوط می شود.

جریان های یخی می تواند عامل انتقال مغذی ها میان آب های سطحی و عمق دریاها باشد.

بریتنی اشمیت محقق اصلی این مطالعه از دانشگاه ایالتی تگزاس در آستین که تصاویر فضاپیمای گالیله که در سال ۱۹۸۹ پرتاب شد را تحلیل کرده است می گوید: "این یعنی یوروپا و اقیانوس آن می تواند قابل سکونت تر باشد."

یخچال شناسان سال ها مشغول مطالعه سطح یوروپا بوده اند و سعی داشته اند ببینند چه چیزی باعث پیدایش چنین خراش ها و شکستگی هایی در سطح آن شده است.

مارتین سیگرت یخچال شناس در دانشگاه ادینبورو گفت که محققان با نگاه کردن به قطب جنوب که دارای مشخصه های مشابه مثل یخچال ها و تخته های یخی است به استنباط درباره یوروپا می پردازند.

او توضیح داد که مطالعه تازه به ما می گوید که جابجایی جریان های گرم چگونه باعث ذوب یخ های سطحی و ایجاد ترک در پوسته یوروپا می شود.

آمریکا و اروپا سرگرم کار به روی اعزام ماهواره هایی به یوروپا و سایر اقمار مشتری هستند که امیدوارند تا اواخر این دهه یا اوایل دهه ۲۰۲۰ پرتاب شود..... /  تحلیل : عصر ایرانادامه مطلب


روزنامه

عناوین روزنامه های امروز چهارشنبه 18 آبان 1390

تیتر روزنامه

نحوه ثبت نام نوبت دوم آزمون کارشناسي ناپيوسته دانشگاه آزاد اسلامي اعلام شد

رئيس جمهور:ملت ايران براي كوتاه كردن دست آمريكا نيازي به بمب اتم ندارد

رئيس مجلس:رفتارهاي غيراخلاقي در شان انتخابات نيست

تاريخ فراخوان دوره بعد جذب هيئت علمي دانشگاه ها اعلام شد

تیتر روزنامه

دپپلمات ایرانی گرفتار در تله اطلاعاتی آمریکا؛ ضرب‌الاجل دو هفته‌ای برای استرداد نصرالله تاجیک

پس لرزه‌های سخنرانی احمدی‌نژاد در جمع حامیان انتخاباتی؛ متکی و اژه‌ای تکذیب کردند

سایه اختلاس بر سر همایش تبیین طرح تحول بانکی

تیتر روزنامه

عملیات روانی آمریکا برای انتخابات مجلس

مدیرکل امور فنی مستمری‌های تامین اجتماعی اعلام کرد: نحوه تعیین حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی

مدیر طرح اعتباری خرید اعتباری کارکنان دولت: کارت خرید اعتباری 650 هزار کارمند به جریان افتاد

ادامه بارندگی و سرما در نیمه شمالی کشور

تیتر روزنامه

على لاريجانى:آمار شاخص هاى اقتصادى بايد به طور كامل در اختيار مردم قرار بگيرد

يك نماينده:ولخرجى هاى انتخاباتى براى مردم سوال است

رئيس كل بانك مركزى:از دستگيرى قائم مقام بانك مركزى متاثرم!

احمدى نژاد:مقصرين اصلى اختلاس اخير رابه حال خود رها كرده‌اند

تیتر روزنامه

نوربالاي اصولگرايان، چراغ‌خاموش حاميان، موتور خاموش اصلاح‌طلبان!

دفاع دوباره احمدي نژاد از قائم مقام بازداشتي

پاسخ سخنگوي قوه قضاييه به سخنان رئيس جمهور

متكي اظهارات احمدي نژد را رد كرد

تیتر روزنامه

دستور به دادستان براي بازگرداندن خاوري

نرخ واقعي دلار 820 تومان است

نرخ تورم مهر ماه 19.1 درصد

درد دل‌هاي بخش خصوصي با وزير نفت

تیتر روزنامه 

اژه‌اي، احمدي‌نژاد را به مناظره طلبيد

خبرهاي دادستان از آخرين وضعيت متهمان

دفاع مجدد احمدي‌نژاد از مدير بازداشتي

زمستان در پاييز

تیتر روزنامه

ضرغامي:ارزش‌هاي فطري مبناي همگرايي رسانه‌هاست

مرگ‌هاي خاموش هديه تعميركاران نابلد

درخواست از پليس بين الملل براي بازگرداندن خاوري

ابراز اسف دفتر رهير از انتشار اخبار بي اساس درباره تغيير قانون اساسي

تیتر روزنامه

فشار سیاسی به پرونده فساد

نفرت اوباما و سارکوزی از نتانیاهو پشت میکروفن‌های روشن!

شلیک به ایران به فشنگ‌ مشقی آمانو

تیتر روزنامه

افزايش انتقادات بين المللي از فضا سازي‌هاي نظامي عليه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران

بارش برف 10 استان كشور را سفيد پوش كرد

رئيس مجلس:رفتارهاي غير اخلاقي در شأن انتخابات نيست

حجاج ايراني از فردا به ميهن باز مي‌گردند

تیتر روزنامه 

اژه‌اي:احتلاس سياسي را معنا كنيد

رئيس جمهور:معلوم است برخوردها سياسي است

وزير نفت مطرح كرد؛مسري 100 ميليارد دلاري سرمايه گذاري نفتي در برنامه پنجم

تیتر روزنامه

ميکروفن روشن بود، حرف هاي پنهاني سارکوزي و اوباما درباره نتانياهو لو رفت

احضار جهرمي ،چند نماينده مجلس و دستگيري يکي از بستگان مشايي

بازي خودروسازان با حيات صنعت قطعه سازي

مذاکرات وزير خارجه ومعاون دبير شوراي عالي امنيت ملي با مقام هاي روسيه

تیتر روزنامه 

احمدي‌نژاد، محسني‌اژه‌اي و علي لاريجاني عنوان كردند؛روايت‌هاي جديد از فساد بانكي

خزان بورس تمام مي‌شود؟

مرحله جديد هدفمندي در راه است؛زمزمه بنزين تك نرخي

برف در پاييز

تیتر روزنامه

متكي و ‌اژه‌اي: تكذيب مي‌كنيم

آخرين تير در كمان آمريكا در فاصله يك روز تا انتشار گزارش آژانس

بازداشت ۳ هزار معترض در خيابان‌هاي انگليس

رئيس جمهور: چرا قائم مقام بانك مركزي را دستگير كرديد؟

تیتر روزنامه

ساركوزي:از دروغ‌هاي نتانياهو خسته شده‌ام اوباما:پس من چي بگم؟!

سخنگوي قوه قضاييه:عده‌اي جوسازي مي‌كنند تا متهمان اصلي محاكمه نشوند

رئيس مجلس:تهديدهاي اخير عليه ايران واقعيت ندار د جنگ رواني است

امير قطر يك شهرك صهيونيست نشين را افتتاح كرد

تیتر روزنامه

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به موضوع فساد بانکی اخیر: قوه قضائیه کوتاه نمی‌آید

محکم کاری شورای شهر برای حفظ فضای سبز تهران

واکنش رئیس جمهور به بازداشت قائم مقام بانک مرکزی

تیتر روزنامه

سخنگوي قوه قضاييه خبر داد؛بررسي هزاران سند در رسيدگي به فساد بانكي اخير

وزير دفاع هشدار داد؛پاسخ كوبنده به اقدامات خصمانه عليه ايران

آغاز ثبت نام كنكور كارشناسي ارشد

ساركوزي:تحمل نتانياهو را ندارم دروغگوست

تیتر روزنامه

رابطه اخلاق و سیاست

واکنش اژه‌ای:آنچه در مورد من مطرح شده کذب است

حجت‌الاسلام و المسلمين دعاگو:اگر جریانی در انتخابات شرکت نکرد معنایش این نیست که مرده است

انتقاد احمدي‌نژاد از نحوه برخورد با دولت در پرونده اختلاس بزرگ:چرا پورمحمدی را دستگیر کردید؟

تیتر روزنامه

سخنگوی قوه قضاییه:فضاسازی‌های شدیدی علیه قوه قضاییه در حال شکل‌گیری است

رییس مجلس شورای اسلامی:رفتار های غیر اخلاقی در شان انتخابات نیست

در نیمه نخست امسال؛پرونده های دعوا شش رقمی شد

قصه نمره های کیلویی و تکذیب های وزیر

تیتر روزنامه

احضار چند نماينده مجلس

دفاع احمدي نژاد از مدير بازداشتي؛چرا پور محمدي را دستگير كرديد؟

پرويز سروري:تلاش خاتمي بازگشت به نظام است

بنزين تك نرخي مي‌شود

تیتر روزنامه

علي لاريجاني:تحرك غرب عليه ايران جنگ رواني است

وجود 2 هزار ميليارد تومان بيع نامه صوري در پرونده فساد بانكي

مرتضي نبوي:انسجام رسانه‌ها براي مقابله با جنگ نرم ضروري است

مدير عامل شركت گاز:هيچگونه افزايش قيمت گاز نداريم

تیتر روزنامه

محسني اژه‌اي:فشار مي آورند تا به پرونده متهمان اصلي رسيدگي نکنيم

انتقاد احمدي نژاد از دستگيري قائم مقام بانک مرکزي:اين کارها بهانه اي براي حمله به دولت است

هشدار به اقدام نظامي عليه ايران

سيستم بانکي کشور 11 ايراد اساسي دارد

تیتر روزنامه

5 تخلف دولت در هدفمندی یارانه‌ها

قدرت‌الله علیخانی با اشاره به تغییر مدیران: احمدی‌نژاد گوی سبقت را از همه دولت‌ها ربود

محسنی اژه‌ای: پرونده نمایندگان احضار شده مفتوح استادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : minebaz

 

کلاه های بافتنی بچه گانه

 

 

کلاه های بافتنی بچه گانه

 

 

کلاه های بافتنی بچه گانه

 

 

کلاه های بافتنی بچه گانه

 

 

کلاه های بافتنی بچه گانه

 

 

کلاه های بافتنی بچه گانه

 

 

کلاه های بافتنی بچه گانه

 

 

 ادامه مطلب

 

 

به گزارش مهر، کندی سرعت اینترنت در ایران موضوع تازه ای نیست و آخرین بررسی های موسسه "نت ایندکس" نشان می دهد که کشورمان از نظر میزان سرعت بارگذاری در 170 کشور دنیا با سرعت دانلود 0.53 مگابیت بر ثانیه در رتبه صد و هفتادم ایستاده است. همچنین موسسه آکامای نیز در آخرین گزارش خود ایران را به عنوان یکی از کم سرعت ترین کشورهای جهان در زمینه اینترنت معرفی کرده و رتبه ششم پایین ترین سرعت اتصال به اینترنت را به ایران اختصاص داده است.

هم اکنون ایران در ردیف کشورهای ازبکستان، لیبی، بولیوی، نیجریه، اندونزی، نپال، هند و سوریه کم سرعت ترین اتصال به اینترنت را برای کاربران خود فراهم کرده است اما همین اینترنت کم سرعت هم چندی است که مختل است و با وجودی که دیگر کوسه ها و لنگرهای کشتی نیز کاری به کار کابلهای اینترنت ایران ندارند باز هم شاهد قطع و وصلی های مکرری در شبکه اینترنت هستیم.

کندی سرعت اینترنت در ایران طی چند هفته اخیر به حدی است که کاربران اینترنت دایل آپ امکان استفاده از رایج ترین سایت های اینترنتی را ندارند و اوضاع کاربران اینترنت پرسرعت ADSL و و ایمکس نیز چندان تفاوتی ندارد.

این در حالی است که تمامی دستگاههای اجرایی بر استفاده شهروندان بر خدمات الکترونیکی تاکید دارند و دولت الکترونیک نیز یکی از شعارهایی است که قرار است در دولت دهم به صورت کامل اجرایی شود ؛ اما عدم دسترسی مناسب حتی به سایتهای دستگاههای اجرایی، مردم را با سردرگمی مواجه کرده و بسیاری از امور مربوطه به کندی انجام می پذیرد.

قطع و وصلی در اینترنت کشور و پایین آمدن سرعت دسترسی کاربران در حالی طی چند هفته اخیر شدت بیشتری یافته که تاکنون هیچگونه دلیل و توضیحی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی این بخش اعلام نشده و حتی اگر مشکل فنی در این بخش وجود دارد نیز تاکنون اطلاع رسانی نشده است.

این وزارتخانه شمار کاربران اینترنت در ایران را بیش از 36.5 میلیون نفر اعلام کرده که اکثر آنها از اینترنت دایل آپ با سرعت 56 کیلوبیت بر ثانیه استفاده می کنند و به جرات می توان گفت که همین تعداد کاربر نیز از ابتدایی ترین ابزار ارتباطی هزاره سوم بهره مناسبی نمی برند.

ثبات کیفیت ارائه خدمات با اینترنت 56 کیلوبیتی در ایران در حالی همچنان یکی از پرچالش ترین موضوعات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورمان محسوب می شود که گروهی از دانشمندان ایتالیایی با استفاده از فیبرنوری موفق شدند سریعترین اینترنت دنیا را با سرعت 448 گیگابیت بر ثانیه ایجاد کنند!

پیگیری های مهر از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد دلایل این اختلال تاکنون به نتیجه نرسیده است..../مهرادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : minebaz

 

 

یوگا شناسی

 

احتمالا با یوگا آشنا هستید؛ تمرین های تنفسی و کششی که از هند منشاء گرفته است. یوگا در حال حاضر به بخشی از سایر تمرین ها برای تناسب اندام مانند دویدن روزانه یا انجام تمرین های هوازی تبدیل شده است...

 

یک نظرخواهی اخیر نشان می دهد ۱۵ میلیون آمریکایی یوگا انجام می دهند و ۳۵ میلیون نفر دیگر قصد امتحان آن را در طول سال دارند.

 

یوگا در شکل سنتی آن با عقاید مذهبی هندو همراه بود. کلمه «یوگا» در زبان سانسکریت به معنای «اتحاد» است که احتمالا به اتحاد بدن و ذهن اشاره دارد، اما یوگایی که در کشورهای غربی مانند آمریکا رواج پیدا کرده است، جنبه مذهبی ندارد. البته بسیاری از کلاس های یوگا هنوز با یک مراقبه کوتاه مدت آغاز می شوند. مربی به افراد کلاس می گوید نفس های عمیق بکشند و افکاری که در سرشان جریان دارد، نادیده بگیرند و روی تنفسشان متمرکز شوند.

 

بخش جسمی یوگا شامل قرارگرفتن در وضعیت های معین بدنی برای ایجاد کشش و تقویت قدرت عضلات است که میزان سختی آنها تفاوت دارد. در برخی از سبک های یوگا، وضعیت های بدنی طوری طراحی شده اند که به اصطلاح عرقتان را دربیاورند و شما را به فعالیت شدید وادارند. سبک های دیگر حتی شما را به نفس نفس هم نمی اندازند. حتی مربیان سخت ترین سبک های یوگا شما را تشویق می کنند «به بدنتان گوش دهید» و از وضعیت های بدنی که فشار زیادی بر شما می آورد، پرهیز کنید و قبل از شروع کلاس، هر بیماری و مشکل پزشکی ای که دارید، به مربی تان بگویید.

 

● منافع بهداشتی یوگا

 

طرفداران یوگا می گویند این تمرین ها استرس را کاهش می دهند و با کاهش استرس ممکن است بهتر بخوابید، فشار خونتان پایین بیاید و فواید بهداشتی گوناگونی داشته باشد. آنها معتقدند یوگا راه خوبی برای افزایش قدرت و انعطاف پذیری عضلات است. این ادعاها به طورکامل در کارآزمایی هایی های بالینی بررسی نشده است اما به نظر نمی رسد غیرمنطقی باشد. بسیاری از انواع تمرین های ورزشی استرس را کاهش می دهند، پس چرا یوگا این گونه نباشد؟

 

اما اینکه یوگا درمان موثری برای بیماری های خاصی مانند کمردرد هم است یا نه، سوال متفاوتی است. یک بررسی که نتایج آن چند سال پیش در نشریه انجمن پزشکی آمریکا (JAMA) منتشر شد، نشان داد تمرین های یوگا می تواند به افراد مبتلا به «نشانگان تونل مچی» کمک کند.

 

در حال حاضر مرکز ملی پزشکی مکمل و جایگزین آمریکا از کارآزمایی های بالینی درباره تاثیر یوگا روی چند بیماری از جمله کمردرد، ام اس، بی خوابی و بیماری انسدادی مزمن ریه حمایت می کند.

 

● یوگا به چه کسانی توصیه نمی شود؟

 

افراد دچار مشکلات مفصلی ناشی از ابتلا به برخی از بیماری های بافت همبند مانند «نشانگان مارفان» نباید یوگا انجام دهند زیرا کشش زیاد حین تمرین های یوگا مشکل های مفصلی را تشدید می کند. برای مبتلایان به این بیماری ، پیاده روی، تای چی و شنا مناسب تر است. به طورکلی درد مفصل نشانه ای است که باید به آن توجه کرد. اگر هنگام تمرین های یوگا مفصل زانو یا رانتان صدا می کند یا درد می گیرد، بهتر است فعالیت جسمی دیگری انتخاب کنید.

 

● هاتها یوگا

 

هاتها یوگا شامل رایج ترین وضعیت های قرارگیری بدن در یوگا است. شکل های متنوعی از هر یک از این وضعیت ها ایجاد شده و ممکن است آمیزه های گوناگونی از سبک ها با عنوان «هاتها یوگا» یا «یوگای مبتدیان» آموزش داده شود. شش وضعیت بدنی ساده در یوگا در زیر معرفی می شود.

 

۱) یوگای قدرت

 

این سبک پرطرفدار یوگا براساس روش قدیمی تری است که «اوشتان گا» نامیده می شود و گاهی در کلاس های یوگا هم به این نام خوانده می شود. لازم نیست برای مدتی طولانی در وضعیت هایی مانند نمونه ای که در شکل ۱ نشان داده شده باقی بمانید، می توانید با سرعت وضعیت بدنی تان را تغییر دهید تا ضربان قلبتان افزایش یابد. هدف قراردهی بدن در وضعیت های بدنی این سبک یوگا مانند بالا نگه داشتن بدن در وضعیتی مانند شنا رفتن، افزایش قدرت و استقامت است. این سبک یوگا غربی شده ترین سبک یوگاست و برای افرادی طراحی شده که می خواهند فعالیت جسمی سختی انجام دهند. افرادی که تازه فعالیت ورزشی را شروع کرده اند و آمادگی بدنی ندارند، بهتر است این سبک یوگا را انجام ندهند.

 

۲) یوگای کریوه پاه لائو

 

این سبک یوگا تاکید بیشتری بر مراقبه دارد. کلاس ها معمولا با متمرکزشدن بر تنفس آغاز می شوند و بعد تمرین های کششی و قراردادن بدن در وضعیت های گوناگون انجام می شود. در این سبک یوگا وضعیت های بدنی با توالی سریعی تغییر داده می شود، بنابراین به نفس نفس می افتید و شکلی از ورزش هوازی را انجام خواهید داد. در انتهای هر جلسه به مراقبه بپردازید و از تکنیک هایی استفاده کنید که تصور می شود آرامش بخشی عضلانی عمیقی ایجاد کنند. اگر به مراقبه علاقه ای ندارید یا انجام آن برایتان سخت است، بهتر است این سبک یوگا را انجام ندهید.

 

 

۳) یوگای انتگرال

 

در این سبک یوگا بر تمرین های تنفسی تاکید می شود. ممکن است مربی در کلاس از شما بخواهد در حالی که به تناوب هر یک از سوراخ های بینی تان را می بندید، از بینی تان نفس بکشید. نظریه در این سبک یوگا این است که آرامش بخشی عضلانی یا ریلکسیشن با تمرین های تنفسی مربوط است. در یوگای انتگرال، بدن در وضعیت های استاندارد قرار می گیرد و به مراقبه می پردازید. در این سبک یوگا باید بتوانید دستورات مربی درباره چگونگی تنفس و متمرکز شدن را انجام دهید.

 

۴) یوگای بیه کرام

 

این نوع یوگا در شرایطی مانند سونا و در اتاقی بسیار گرم با درجه حرارت حداقل ۷/۳۷ درجه سانتی گراد انجام شود. نظریه در این سبک یوگا این است که گرما مزایایی از جمله افزایش انعطاف پذیری بدن و بهبود گردش خون دارد. چه این نظریه حقیقت داشته باشد چه نه، حین انجام این تمرین عرق زیادی خواهید کرد. این سبک یوگا فعالیت جسمی سختی است و هنگام انجام آن باید به سرعت از وضعیتی به وضعیت دیگر تغییر موقعیت دهید. اگر در انجام یوگا یا انجام تمرین های جسمی مبتدی هستید، فشارخون بالا یا مشکلات قلبی دارید؛ باردار هستید یا بالای ۶۵ سال سن دارید، به علت تحمل کمتر بدنی درجه حرارت های بالا ، نباید این سبک یوگا را انجام دهید. هرکس تمرین های یوگای بیه کرام را انجام دهد، باید بیشتر از حد معمول آب بنوشد تا از کم آبی بدن جلوگیری شود.

 

۵) یوگای آی ین گار

 

در این سبک یوگا برای مدت های طولانی در وضعیت های بدنی خاص مانند شکل ۶ قرار می گیرید. نظریه این سبک یوگا این است که با انجام این تمرین ها و احتمالا با کمک مربی می توانید دقیقا به موقعیت درست بدنی برسید. دد یوگای آ ین گار از تجهیزات ساده ای مانند بلوک، پتو و کمربند بیش از سایر انواع یوگا استفاده می شود. اگر هدفتان تحرک بدنی بیشتر و انجام تمرین های هوازی است، این سبک یوگا برای شما مناسب نیست.

 

۶) یوگای سووآ روپ ها

 

وضعیت های کلاسیک هاتهایوگا در این سبک طوری تغییر داده شده است که بر عضلات ستون فقرات متمرکز باشند. وضعیت های بدنی در این سبک یوگا همراه هم در توالی معینی اجرا می شوند تا سفتی عضلات برطرف و تنش آنها آزاد شود. این وضعیت های بدنی را باید برای چند دقیقه حفظ کنید. اگر دچار مشکلات وخیم پشت هستید، قبل از انجام یوگای «سووآروپ ها» با فیزیوتراپیست یا پزشک مشورت کنید.

منبع: salamat.irادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : minebaz

 

پیشرو مدیر عامل بانك صادرات ایران شد

 

محمد رضا پیشرو مدیر عامل بانك صادرات ایران شد.

به گزارش خبرنگار بانك و بیمه ایسنا پس از بركناری محمد جهرمی از مدیریت بانك صادرات به دلیل قصور در ماجرای تخلف بانكی اخیر امروز محمدرضا پیشرو از سوی هیات مدیره این بانك به عنوان مدیر عامل بانك صادرات انتخاب شد.

پیشرو پیش از این مدیر عامل بانك صنعت و معدن بود.

اخبار تكمیلی متعاقبا ارسال می شود..... /  خبرگزارى ايسناادامه مطلب

 

فردانیوز به نقل از تعامل نوشت: بالاخره حمیدرضا افراشته به ژنو رفت. وی برای شرکت در اجلاس جهانی ان. جی. او‌ها به ژنو رفته است.

همسر افراشته نیز در این سفر وی را همراهی می کند. «افراشته» داماد پروین احمدی‌نژاد است که علاوه بر عضویت در گروه مشاوران جوان ریاست جمهوری از جانب مهندس مشایی به عنوان دبیر همایش بین المللی جوانان نیز منصوب شده است. پیش از این تعامل طی خبری"آیا داماد احمدی‌نژاد به سوئیس می‌رود؟" به این سفر اشاره کرده بود.

امیدواریم این سفر، دستاو ردهای مناسبی برای کشور داشته باشد. البته همچنان این سوال باقیست که افراشته از جانب چه ارگانی در این اجلاس شرکت کرده است.../فردا نیوزادامه مطلب
رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
حمل نخاله ساختمانی و ضایعات عمرانی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
جدیدترین تجهیزات تالار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
دوربین مداربسته
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
روغن خراطین
روغن خراطین
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
انجام پایان نامه مدیریت

لینک های مفید
آموزش مجازی | تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.