تاريخ : | | نویسنده : minebaz

روش های گوناگونی برای رسیدن به آرامش وجود داردکه به آسانترین ،راحت ترین مؤثرترین روش می پردازیم .این روش از پنج مرحله تشکیل شده است .پنج مرحله ای که یکی پس از دیگری باید انجام شود .این پنج مرحله عبارتند از:

 

 

1رازهای آرامش)آرام شدن حواس:


این مرحله راحت شدن از مشکلات ومسائلی است که مارادر بر گرفته است.برای مدت کوتاهی نیزکه شده باید دنیای اطراف را فراموش کنیم وبه بدن امکان دهیم که فقط به استراحت وآرام سازی خود بپردازد.

 

هدف ریلکس یا رهایی ازتمرکز

1-نفس آرام وعمیق بکشید .

2-چشمها رابسته وخود رارهاکنید .

3-به صورت غیرفعال صداهاییرامی شنوید که از محیط خارج می آید ،صداها رابشنوید وهیچ گونه تلاشی برای فراموشی آن انجام ندهید .زیراهر چه سعی ومقاومت کنید بیشتر شما راتحت تأثیر قرار می دهند،در همین حال به مرحله ی دوم بروید.

 

 

2)تلقین به نفس


شما باید نگرش ورفتارانفعالی وبی تفاوت داشته باشید .باید حالتی به وجود آید که گویی ناظر یک احساس شیرین هستید .برای اینکه شما به این احساس با دقت دسترسی پیداکنید ،باید از حوزه نیمکره ی چپ مغز به نیمکره ی راست مغز واردشوید .شما باید خیلی راحت وریلکس باشید .

 

رازهای آرامش

هدف داشتن احساسهای مثبت

1-به افکار مثبت وسازنده روی آورید .

2-به آهستگی جمله یا تلقینی مثبت رابخوانید ،یااینکه مکان وموقعیتی عالی که شما در آنجا احساس راحتی و آرامش می کنید رامجسم کنید.شرایطی که از شما حمایت می شودوجایی که شما دوست دارید وهیچ گونه گونه نگرانی وتنشی وجود ندارد .مکانی مانند کنار دریا ،باغ پر گل ودشتی سرسبز.

 

 

3)شمارش تنفس یا ذکر


زمانی که شروع به شمردن نفس های خود می کنیدنیازی ندارید که عمق یا تعداد دفعات تنفس را تغییر دهید .به همان صورتی نفس بکشید که همیشه می کشید .بهتر است از راه بینی نفس بکشید وفقط نسبت به تنفس آگاهی داشته باشید.خیلی آهسته وآرام پس از هر بازدم بشمارید .یاذکری را انتخاب کنید وبا تکرار آن ،احساس کنید طنین آن در تمام وجود شما می پیچد .گویابا جریان هوا کلمه نیز به عمق وجود شما نفوذ پیدا می کند .


هدف آرام گیری ذهن

1-نسبت به چگونگی انجام تنفس خود آگاهی پیداکنید.

2-پس ازچند بار شمارش تنفس ،ذکری راانتخاب وهمراه باتنفس آن راتکرار کنید.

3-همانگونه که ذهن شما آرام می گیرد شظروع به کسب آگاهی در مورد بدن خود بکنید.

 

 

4)بررسی اجمالی وریلکس بدن


مهم ترین قسمت برنامه ی مرحله ی چهارم یعنی آگاهی پیدا کردن نسبت به قسمت های مختلف بدن است.متدی که کمک می کند ریلکس تمامی بدن را فراگرفته وآرامش ظاهر شود .برای رسیدن به انبساط ورهاشدگی کامل عضلات بدن ،باید تدریجاً به شکل وسطوح عمیق تری از ریلکس رسید.

رازهای آرامش

هدف ریلکس کردن بدن

1-به آرامی نظاره گر قسمت های مختلف بدن خود باشید .برای خود این امکان را به وجودآورید که اگر تنشی در بدن شما وجود دارد آن رااحساس نمائید.

2-کاررااز شست پای چپ شروع کنید،بدون اینکه آن را حرکت دهید .توجه خود را به آن معطوف سازید .شکل واندازه آن رادر نظر مجسم کنید.

3-بعدازتجسم هر عضوی ازبدن احساس کنیدکه چقدر آن عضو رها ورهاتر شده است ونسبت به عضو دیگر چقدر سنگین تر ودرعین حال ریلکس تر است .

4-میتوانید به این شکل عمل نمائید.

الف)هر عضو رانخست ازدرون احساس کنید.

ب)احساس کنید که قسمت مورد نظر چقدر ریلکس است یااینکه دچار تنش وسختیاست وشماآن راآزادمی کنید.

پ)احساس کنید که آن عضو چقدرسنگین تر،نرمترورهاترشده است.

ت)آن قسمت را راحت ،ریلکس و رها کنید .

ث)برنامه ی فوق را می توانیدبه ترتیب ازشست پای چپ ،انگشتان دیگر پای چپ ،پای چپ وبه همین ترتیب تا کفل ادامه دهید وسپس باشست پای راست شروع کنیدبعد از پای راست ،کفل ها ،مقعد ،دستگاه تناسلی،قسمت پایین پشت ،ستون مهره ها،شانه ها ،دست چپ ،دست راست ،شکم ،قفسه ی سینه ،تمامی تنه وبالاخره گردن ،سروتمامی اعضای صورت اجازه دهید که تمام فشارها ،تنش هاواضطراب های موجود در بدن شما رها شده واز بین برود.

 

 

5)بی توجهی کامل


هدف رها شدن وریلکس جامع

به خود این امکان را بدهید که هر چقدر می خواهید در حالت ریلکس و آرامش به وجود آمده قرار بگیرد .در این وضعیت ،حالتی کاملاً غیر فعال به خود بگیرد .تسلیم بی چون وچرای شرایط شوید وخود را در حالت به وجود آمده غرق کنید .هر چقدر می خواهید در این حالت باقی بمانید واز این وضعیت دل انگیز و مسرور لذ ت ببرید.

 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : minebaz

 

بازیهای محلی

بازی های محلی، بخشی از هر فرهنگ محسوب می شوند که متناسب با وضعیت اقلیمی و فرهنگی هر منطقه طراحی شده اند و همین هماهنگی و همراهی با جغرافیا و فرهنگ، رمز ماندگاری انها تاکنون بوده است. درست است که برخی بازی های محلی دربیشتر نقاط ایران مشاهده می شوند و حالتی کلی تر دارند اما بازی های بسیاری نیز وجود دارند که خاص هر منطقه بوده و در سایر نقاط کشور دیده نمی شوند. مطالعه و معرفی این بازی ها از آن جهت حائز اهمیت است که می تواند هم به ما دانشی درخصوص داشته های فرهنگی مان بدهد و هم مهمتر از آن، فرصتی فراهم کند که با کسب آگاهی بتوانیم در زندگی امروز خود و کودکانمان از انها استفاده کنیم و از شادی و نشاطی که بخش جدایی ناپذیری از این بازی هاست بهره مند شویم. این مقاله به معرفی چند بازی محلی از 3 استان کشور می پردازد.

 

 

 

- بوشهر

 

در بوشهر قدیم این طور مرسوم بوده که پسران به هنگام شب و خسته از بازی های روزانه، در محل مخصوص بازی در محله جمع شده و به برخی بازی های شبانه می پرداخته اند. در اینجا شخصی که اول وارد کوچه می شده با خواندن اشعاری که گاه نیز آمیخته با هجو بوده دیگران را به خروج از خانه جهت بازی تشویق می کرده است. برخی از بازی های محلی منطقه، یادگار انگلیسی ها بوده و با اندکی تغییرات از انها وام گرفته شده ولی اکثر بازی های محلی بوشهر، قدمتی بسیار بیشتر دارند. برای نوبت شروع بازی و یارکشی نیز روش های بومی بسیاری وجود دارد که از جمله آنها می توان به روش های "تر و خشک"، "خدا زمین کردن" ، "پر و خالی گرفتن"،"چُرچُر گرفتن" و... اشاره کرد. چُرچُر گرفتن به این صورت انجام می شود که هر یک از بازیکنان نام مستعاری برای خود انتخاب کرده و به صورت دو به دو، دست در گردن هم انداخته و پیش سرگروه می روند و مثلا می گویند ماه می خواهی یا ستاره؟ و به همین شیوه، نفرات بین دو گروه تقسیم می شوند. یکی از قدیمی ترین بازی های بوشهر، بازی موسوم به "چوکیلی" است که از نام ابزار آن (چوب و کلید) گرفته شده است. کیلی یا کلید، چوب کوچکی است و چو یا چوب نیز تکه چوب بزرگتری را گویند. بازی مذکور به این شکل است که پس از یارگیری و تشکیل دو تیم و نیز تعیین تیم شروع کننده بازی، چاله ای به روی زمین می کنند که نام آن "گانه" است و بعد تیم شروع کننده به ترتیب، چوب موسوم به کیلی خود را روی گانه قرار داده و با چوب سعی می کند آن را به هوا پرت کند که هر فرد از تیم مقابل که بتواند آن را بگیرد دو نوبته می شود و می تواند پس از سوختن، یک بار دیگر نیز بازی کند. در نهایت و پس از طی مراحل مختلفی به شمارش فاصله چوب های رها شده تا محل "گانه" می پردازند و اندازه آن را تا حد نصاب تعیین شده در ابتدای بازی مقایسه می کنند و با هم به رقابت می پردازند. این بازی، قواعد زیاد و پیچیده ای دارد.

 

 

 

- فارس


در اینجا نگاهی به بازی های روستای "دوان" از روستای کازرون واقع در استان فارس می اندازیم. "دونه کِش" یکی از روش های یارگیری برای بازی های محلی است و شیوه انجام آن به این صورت است که سرگروه های هر گروه به اختیار خود از بین زوج هایی که تقریبا هم زور هستند یکی را برای خود انتخاب می کنند تا نوبت به ضعیف ترین ها برسد. فردی که در نهایت در هیچ کدام از یارکشی ها انتخاب نمی شود ضعیف ترین فرد مجموعه است. در اینجا این فرد جزء گروه قوی تر شده و یک فرد خیالی به نام "توکُمی" عضو تیم مقابل می شود که نوبت او را سرگروه بازی می کند. به این ترتیب، یارگیری انجام شده و قدرت گروه ها تقریبا برابر چیده می شود. بازی "انگور چه رنگ" از مشهورترین بازی های این منطقه است و روال آن به این صورت است که بازیکنان از بین خود، فردی را به نام میر انتخاب می کنند و او با راهنمایی مشاورش، نام یکی از انگورهای منطقه را انتخاب می کند. سپس افراد یک به یک سر کمربندی را که دست میر است در دست می گیرند و به سوال و جواب های او در خصوص انگور پاسخ می دهند. این روند تا جایی ادامه می یابد فردی بتواند نام انگور را حدس بزند. این شخص، کمربند را از دست میر گرفته و هرکس از بازیکنان را که سر راه خود دید دنبال کرده و کتک می زند. این مراسم تا وقتی ادامه دارد که میر، عبارت "روه روه" را تکرار کند. از این پس، فرد مهاجم می بایست خود را به میر رسانده و کمربند را تحویل دهد که در راه بقیه به او حمله می کنند تا شلاق های خورده را تلافی کنند. فردی که شلاق را به دست بیاورد می تواند فرد مهاجم و بقیه را دنبال کرده و کتک بزند تا میر،کلمه خاص را دوباره اعلام کند.

 

بازیهای محلی

 

- اصفهان

 

در برخی روستاهای اصفهان، بازی ای به نام "کِلاه بَرَک" وجود دارد و شیوه انجام آن نیز به این صورت است که دایره بزرگی در وسط میدان رسم می کنند و یک گروه ده نفره داخل آن نشسته و گروه ده نفره دیگری، خارج دایره و دور آن می چرخند تا در فرصتی مناسب بتوانند کلاه یکی از افراد داخل را برداشته و فرار کنند. سپس کلاه را پنهان از چشم اعضای تیم مقابل در بین خود به گونه ای رد و بدل می کنند که معلوم نشود دست کیست. سپس به محل تعیین شده برای انداختن کلاه دویده و تیم مقابل نیز دنبالشان می کند و اگر بتواند کلاه را بگیرد برنده است و در غیر این صورت، چنانچه کلاه به زمین افتاده و خاکی شود آن تیم بازنده محسوب می شود.این کار را تا 5 بار تکرار کرده و امتیازبندی می کنند.

 

 

 

 

همان طور که گفته شد بازی ها برگرفته از فضای فرهنگی و جغرافیایی خود هستند و بنابراین هر منطقه ای ارزش ها و آن دسته از مهارت ها را از طریق بازی در اعضای خود تقویت می کند که لازمه زندگی در آن منطقه است. به قول عده ای علت وجود خشونت در بازی های محلی برخی مناطق نیز همین مسئله آب و هوا و محیط زیست خشن آنهاست. روی هم رفته، بازی های محلی، تنوع بسیار داشته و هر کدام در زمان های مختلفی از شبانه روز و نیز ایام سال انجام می شوند، به جنسیت خاصی تعلق دارند و نیز حالت های مختلف انفرادی و گروهی را شامل می شوند. بازی های محلی، بخشی از سرمایه های فرهنگی ما هستند که علی رغم تنوع بسیار چشمگیرشان امروزه در بسیاری از مناطق کشور در حال فراموشی و نابودی هستند. این مسئله یکی از عللی است که پرداختن به آنها را به عنوان یک موضوع، ضروری می سازد.

 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : minebaz

ترجمه فارسی نهج البلاغه ايمان
برخي ايمان در دلها برقرار است، و برخي ديگر ميان دلها و سينه‏ها عاريت و ناپايدار. تا روزگار سرآيد- و مرگ درآيد-. پس اگر از کسي بيزاريد، او را واگذاريد تا مرگ بر سر او آيد، آنگاه از او بيزار بودن يا نبودن شايد. هجرت همچنان است که بود- و پيوسته هجرت بايد نمود- مادام که خدا خواهد مردم زمين را پايدار دارد، از آن که پنهاني گزيند و يا خود را آشکار دارد. نام مهاجر بر کسي ننهند، جز که حجت روي زمين را بشناسد. پس آن که او را شناخت و پذيرفت مهاجر است، و آن را که خبر وي بدو رسيد، و به گوش دل شنفت، مستضعف نتوان گفت. - دانستن- کار ما- چنانکه بايد و شناختن چنانکه شايد- کاري است سخت، و تحمل آن دشوار، کسي آن را برنتابد جز مرد ديندار، که خدا او را آزموده و ايمانش در دل بوده. و حديث ما را فرا نگيرد جز سينه‏هاي امانتدار، و خردهاي بردبار. مردم! از من بپرسيد پيش از آنکه مرا نيابيد، که من راههاي آسمان را بهتر از راههاي زمين مي‏دانم، پيش از آنکه فتنه‏اي- پديد شود- که همچون شتر بي صاحب گام بردارد، و مهار خود پايمال کند و مردمان را بکوبد و بيازارد، و عقل صاحب خردان را ببرد- و در حيرتشان گذارد-. متن عربی نهج البلاغه ( وَ مِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ: ) فَمِنَ الْإِيمانِ ما يَکُونُ ثابِتاً مُسْتَقِرّاً فِى الْقُلُوبِ، وَ مِنْهُ ما يَکُونُ ‏عَوارِىَ‏ بَيْنَ الْقُلُوبِ وَ الصُّدُورِ إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، فَإِذا کانَتْ لَکُمْ بَراءَةٌ مِنْ أَحَدٍ فَقِفُوهُ حَتّى يَحْضُرَهُ الْمَوْتُ، فَعِنْدَ ذلِکَ يَقَعُ حَدُّ الْبَراءَةِ. وَ الْهِجْرَةُ قائِمَةٌ ‏عَلى ‏حَدِّها ‏الْأَوَّلِ‏. ما کانَ لِلَّهِ ‏تَعالى فِى أَهْلِ الْأَرْضِ حاجَةٌ مِنْ ‏مُسْتَسِرِّ ‏الْاُمَّةِ وَ مُعْلِنِها، لا يَقَعُ اسْمُ الْهِجْرَةِ عَلى أَحَدٍ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ الْحُجَّةِ فِى الْأَرْضِ، فَمَنْ عَرَفَها وَ أَقَرَّ بِها فَهُوَ مُهاجِرٌ، وَ لا يَقَعُ اسْمُ الْاِسْتِضْعافِ عَلى مَنْ بَلَغَتْهُ الْحُجَّةُ فَسَمِعَتْها أُذُنُهُ وَ وَعاها قَلْبُهُ. إِنَّ أَمْرَنا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ، لا يَحْمِلُهُ إِلَّا عَبْدٌ ‏مُؤْمِنٌ‏ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ ‏لِلْإِيمانِ‏، وَ لا يَعِى حَدِيثَنا إِلَّا صُدُورٌ أَمِينَةٌ وَ ‏أَحْلامٌ‏ رَزِينَةٌ. أَيُّهَا النَّاسُ سَلُونِى قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِى -فَلَأَنَا بِطُرُقِ السَّماءِ أَعْلَمُ مِنِّى بِطُرُقِ الْأَرْضِ- قَبْلَ أَنْ ‏تَشْغَرَ ‏بِرِجْلَها فِتْنَةٌ ‏تَطَأُ ‏فِى‏ ‏خِطامِها، وَ تَذْهَبُ بِأَحْلامِ قَوْمِها.

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : minebaz
سایت آی تی قیمت دارای قسمت های مختلفی است که در هر یک از این قسمت ها ، کالاهای خاصی قیمت گذاری شده است . یکی از قسمت های این سایت مربوط به قیمت قطعات کامپیوتر میباشد . در این قسمت به قیمت گذاری انواع قطعات کامپیوتر پرداخته شده که این قیمت گذاری توسط شرکت های طرف قرارداد سایت آی تی قیمت در سایت قرار داده شده است . از دیگر کالاهایی که در سایت آی تی قیمت ، قیمت گذاری شده است میتوان به گوشی موبایل اشاره کرد . در قسمت موبایل سایت آی تی قیمت ، قیمت گوشی موبایل با برندها و مدلهای مختلف بارگذاری شده است که کاربران میتوانند برای استعلام قیمت گوشی موبایل به سایت آی تی قیمت مراجعه کرده و از قیمت تلفن همراه با برندهای مختلف و مدل های متفاوت آگاه شوند .
2
از دیگر قسمت های مهم سایت آیتی قیمت ، قسمت مربوط به قیمت لپ تاپ میباشد . در این قسمت لپ تاپ با تمامی برندها اعلام شده است که شرکت ها و ارگانهای دولتی ، اصناف آی تی و همچنین کاربران میتوانند با مراجعه به سایت آی تی قیمت و با در نظر داشتن برند و مدل لپ تاپ مورد نظر خود ، از طریق این سایت استعلام قیمت بگیرند و از قیمت لحظه به لحظه این کالا آگاه شوند . از دیگر کالاهایی که کاربران میتوانند در سایت آی تی قیمت از قیمت آن آگاه شوند ، تبلت میباشد . بنابراین کاربران میتوانند قیمت تبلت را نیز در سایت آیتی قیمت مشاهده نمایند .
4
سایت آی تی قیمت در زمینه قیمت گذاری ماشین های اداری نیز فعالیت دارد و قیمت انواع ماشین های اداری مانند قیمت پرینتر ، اسکنر ، دستگاه حضور غیاب ، دستگاه فتوکپی ، ویدئو پروژکتور و تجهیزات ویدئو پروژکتور و دیگر ماشین های اداری در سایت آی تی قیمت آمده است . از دیگر کالاهای مهمی که در سایت آی تی قیمت ، قیمت گذاری شده است تجهیزات شبکه میباشد . در قسمت تجهیزات شبکه نیز قیمت سرور ، یو پی اس و متعلقات آن ، اکسس پوینت ، آنتن و تجهیزات رادیویی ، کابل شبکه و فیبر نوری ، سوئیچ کی وی ام و کابل ، آی پی فون و تلفن های سانترال و دیگر کالاهایی که مربوط به حوزه شبکه هستند ، بارگذاری شده است و کاربران میتوانند به منظور آگاهی از قیمت تجهیزات شبکه به این سایت مراجعه نموده و از قیمت تجهیزات شبکه در هر لحظه آگاه شوند .
3
آی تی قیمت علاوه بر وبسایت قابل مشاهده بر روی لپ تاپ و کامپیوترهای شخصی دارای یک نسخه اپلیکیشن اندروید است که قابل دسترسی از طریق کافه بازار میباشد . سایت آی تی قیمت علاوه بر اپلیکیشن اندرویدی که مخصوص کاربران است دارای اپلیکیشنی مجزا برای فروشندگان میباشد . بدین ترتیب علاوه بر اینکه کاربران میتوانند در هر زمان و مکانی از کالای دیجیتال مورد نظر خود استعلام قیمت بگیرند ، فروشندگان کالاهای دیجیتال نیز قادر خواهند بود به صورت سیار و تنها با یک کلیک قیمت محصولات خود را در عرض یک ثانیه بروز رسانی نمایند . در حقیقت وجود اپلیکیشن آیتی قیمت ، کاربران و فروشندگان را از لود کردن وبسایت آیتی قیمت در لپ تاپ و کامپیوترهای شخصی بی نیاز مینماید و این امر به خودی خود سبب صرفه جویی در زمان خواهد شد .
امروزه یکی از دغدغه های کاربران خرید کالاهای دیجیتال میباشد . معمولا کاربران به منظور خرید کالاهای دیجیتال خود به بازارها و پاساژها روی آورده و وقت زیادی را صرف جستجوی کالای مورد نظر خود میکنند که این کار باعث خستگی و سردرگمی آنها میشود . از طرفی ، کاربران ممکن است برند و مدل خاصی از محصول مورد نظرشان را از قبل در نظر نداشته باشند و از مشخصات فنی کالاها با برندها و مدل های مختلف آگاه نباشد . بنابراین کاربران نیازمند یک مرجع مطمئن و معتبر هستند تا علاوه بر استعلام قیمت لحظه ای ، بتوانند از مشخصات فنی کالای مورد نظر خود ، با برند و مدلی خاص مطلع گردند . سایت آیتی قیمت بعنوان مرجع معتبر اعلام قیمت کالاهای آی تی به کاربران این امکان را میدهد تا بتوانند از قیمت روزانه همه کالاهای آی تی آگاه شوند .
1  

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : minebaz

ترجمه فارسی نهج البلاغه فتنه‏هاي آينده
ارزش شهادتين
خداي را مي‏ستايم، و در راندن شيطان، و دور ساختن و نجات پيدا کردن از دامها و فريبهاي آن، از خدا ياري مي‏طلبم، و گواهي مي‏دهم که جز خداي يگانه معبودي نيست، و شهادت مي‏دهم، که حضرت محمد (ص) بنده و فرستاده برگزيده و انتخاب‏شده او است، که در فضل و برتري، همتايي ندارد و هرگز فقدان او جبران نگردد، شهرهايي به وجود او روشن گشت، پس از آنکه گمراهي وحشتناکي همه جا را فرا گرفته بود، و جهل و ناداني بر انديشه‏ها غالب و قساوت و سنگدلي بر دلها مسلط بود، و مردم حرام را حلال مي‏شمردند، و دانشمندان را تحقير مي‏کردند، و جداي از دين الهي زندگي کرده و در حال کفر و بي‏ديني جان مي‏سپردند.
نکوهش مردم گمراه
شما اي عربها، هدف تيرهاي بلا هستيد که نزديک است، از مستيهاي نعمت بپرهيزيد، و از سختيهاي عذاب بترسيد و بگريزيد، و در فتنه‏هاي درهم پيچيده، به هنگام پيدايش نوزاد فتنه‏ها و آشکار شدن باطن آنها، و برقرار شدن قطب و مدار آسياي آن، با آگاهي قدم برداريد. فتنه‏هايي که به رهگذرهاي ناپيدا درآيد، و به زشتي و رسوايي گرايد، آغازش چون دوران جواني خوش و دلربا، و آثارش چون آثار باقيمانده بر سنگ خارا زشت و ديرپاست، که ستمکاران آن را با عهدي که با يکديگر دارند، به ارث مي‏برند، نخستين آنان پيشواي آخرين و آخرين گمراهان اقتداکننده به اولين مي‏باشند، آنان در به دست آوردن دنياي پست بر هم سبقت مي‏گيرند، و چونان سگهاي گرسنه، اين مردار را از دست يکديگر مي‏ربايند، طولي نمي‏کشد که پيرو از رهبر، و رهبر از پيرو، بيزاري مي‏جويند، و با بغض و کينه از هم جدا مي‏شوند، و به هنگام ملاقات، همديگر را نفرين مي‏کنند.
خبر از آينده خونين عرب
سپس فتنه‏اي سر برآورد که سخت لرزاننده، درهم کوبنده و نابودکننده است، و قلبهايي پس از استواري مي‏لغزند، و مرداني پس از درستي و سلامت، گمراه مي‏گردند، و افکار و انديشه‏ها به هنگام هجوم اين فتنه‏ها پراکنده و عقايد پس از آشکار شدنشان به شک و ترديد دچار مي‏گردد، آن کس که به مقابله با فتنه‏ها برخيزد کمرش را مي‏شکند، و کسي که در فرو نشاندن آن تلاش مي‏کند، او را درهم مي‏کوبد، در اين ميان فتنه‏جويان چونان گورخران، يکديگر را گاز مي‏گيرند، و رشته‏هاي سعادت و آيين محکم شده‏شان لرزان مي‏گردد، و حقيقت امر پنهان مي‏ماند، حکمت و دانش کاهش مي‏يابد، ستمگران به سخن مي‏آيند، و بيابان‏نشينها را درهم مي‏کوبند، و با سينه مرکبهاي ستم، آنها را خرد مي‏نمايند، تکروان در غبار آن فتنه‏ها نابود گردند، و سواران باقدرت در آن به هلاکت مي‏رسند، فتنه‏ها با تلخي خواسته‏ها وارد مي‏شود، و خونهاي تازه را مي‏دوشد، نشانه‏هاي دين را خراب، و يقين را از بين مي‏برد، فتنه‏هايي که افراد زيرک از آن بگريزند، و افراد پليد در تدبير آن بکوشند، آن فتنه‏ها پررعد و برق و پرزحمت است. در آن پيوندهاي خويشاوندي قطع مي‏گردد و از اسلام جدا مي‏گردند، فتنه‏ها چنان ويرانگرند که تندرستها بيمار، و مسکن‏گزيدگان کوچ مي‏کنند،
در آن ميان کشته‏اي است که خونش به رايگان ريخته، و افراد ترسويي که طالب امانند، با سوگندها آنان را فريب مي‏دهند، و با تظاهر به ايمان آنها را گمراه مي‏کنند.
رهنمودها در مقابله با فتنه‏ها
پس سعي کنيد شما پرچم فتنه‏ها و نشانه‏هاي بدعتها نباشيد، و آنچه را که پيوند امت اسلامي بدان استوار است، و پايه‏هاي طاعت بر آن پايدار بر خود لازم شماريد، و بر خدا، ستمديده وارد شويد نه ستمگر، از درافتادن درون دامهاي شيطان، و قرار گرفتن در وادي دشمنيها بپرهيزيد، و لقمه‏هاي حرام به شکم خود راه ندهيد، شما در برابر ديدگان خداوندي قرار داريد که گناهان را حرام کرد و راه اطاعت و بندگي را آسان فرمود. متن عربی نهج البلاغه ( وَ مِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ: ) وَ أَسْتَعِينُهُ عَلى ‏مَداحِرِ الشَّيْطانِ وَ مَزاجِرِهِ، وَ الْاِعْتِصامِ مِنْ حَبائِلِهِ وَ ‏مَخاتِلِهِ‏، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ نَجِيبُهُ وَ صَفْوَتُهُ، لا يُؤازى فَضْلُهُ، وَ لا يُجْبَرُ فَقْدُهُ، أَضاءَتْ بِهِ الْبِلادُ بَعْدَ الضَّلالَةِ الْمُظْلِمَةِ، وَ الْجَهالَةِ الْغالِبَةِ، وَ الْجَفْوَةِ الْجافِيَةِ، وَ النّاسُ ‏يَسْتَحِلُّونَ‏ ‏الْحَرِيمَ‏، وَ يَسْتَذِلُّونَ الْحَکِيمَ، يَحْيَوْنَ ‏عَلى ‏فَتْرَةٍ، وَ يَمُوتُونَ عَلى کَفْرَةٍ.
ثُمَّ إِنَّکُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ أَغْراضُ بَلايا قَدِ اقْتَرَبَتْ، فَاتَّقُوا سَکَراتِ النِّعْمَةِ، وَ احْذَرُوا ‏بَوائِقَ‏ النَّقِمَةِ، وَ تَثَبَّتُوْا فِى ‏قَتامِ‏ ‏الْعِشْوَةِ وَ اعْوِجاجِ الْفِتْنَةِ، عِنْدَ طُلُوعِ جَنِينِها، وَ ظُهُورِ کَمِينِها، وَ انتِصابِ قُطْبِها، وَ مَدارِ رَحاها تَبْدَوُ فِى مَدارِجَ خَفِيَّةٍ، وَ تَؤُولُ إِلى فَظاعَةٍ جَلِيَّةٍ، ‏شَبابُها کَشَبابِ الْغُلامِ، وَ اثارُها کَاثارِ ‏السِّلامِ‏. تَتَوارَثُهَا الظَّلَمَةُ بِالْعُهُودِ، أَوَّلُهُمْ قائِدٌ لِاخِرِهِمْ، وَ اخِرُهُم مُقْتَدٍ بِأَوَّلِهِمْ، يَتَنافَسُونَ فِى دُنْيا دَنِىّ‏ةٍ، وَ يَتَکالَبُونَ عَلى جِيفَةٍ ‏مُرِيحَةٍ وَ عَنْ قَلِيلٍ يَتَبَرَّأُ التّابِعُ مِنَ الْمَتْبُوع، وَ الْقائدُ مِنَ الْمَقُودِ، ‏فَيَتَزايَلُونَ‏ بِالْبَغْضاءِ، وَ يَتَلاعَنُونَ عِندَ اللِّقاءِ ثُمَّ يَأْتِى بَعْدَ ذلِکَ طالِعُ الْفِتْنَةِ ‏الرَّجُوفِ‏، ‏وَ ‏‏الْقاصِمَةِ‏ ‏‏الزَّحُوفِ‏‏. فَتَزِيغُ قُلُوبٌ بَعْدَ اسْتِقامَةٍ، وَ تَضِلُّ رِجالٌ بَعْدَ سَلامَةٍ، وَ تَخْتَلِفُ الْأَهْواءُ عِندَ هُجُومِها، وَ تَلْتَبِسُ الاراءُ عِنْدَ ‏نُجُومِها، مَنْ أَشْرَفَ لَها قَصَمَتْهُ، وَ مَنْ سَعى فِيها حَطَمَتْهُ، ‏يَتَکادَمُونَ‏ فِيها تَکادُمَ الْحُمُرِ فِى ‏الْعانَةِ، قَدِ اضْطَرَبَ مَعْقُودُ الْحَبْلِ، وَ عَمِىَ وَجْهُ الْأَمْرِ، ‏تَغِيضُ‏ فِيهَا الْحِکْمَةُ، وَ تَنْطِقُ فِيهَا الظَّلَمَةُ، وَ ‏تَدُقّ‏ أَهْلَ الْبَدْوِ ‏بِمِسْحَلِها، وَ ‏تَرُضُّهُمْ‏ ‏بِکَلْکَلِها، يَضِيعُ فِى غُبارِهَا ‏الْوُحْدانُ‏، وَ يَهْلِکُ فِى طَرِيقِهَا الرُّکْبانُ، تَرِدُ بِمُرِّ الْقَضاءِ، وَ تَحْلُبُ ‏عَبِيطَ ‏الدِّماء، وَ ‏تَثْلِمُ‏ ‏مَنارَ ‏الدِّينِ‏، وَ تَنقُضُ عَقْدَ الْيَقِينِ، يَهْرُبُ مِنْهَا ‏الْأَکْياسُ‏، وَ يُدَبِّرُهَا ‏الْأَرْجاسُ‏، مِرْعادٌ مِبْراقٌ، کاشِفَةٌ عَنْ ساقٍ، تُقْطَعُ فِيهَا الْأَرْحامُ، وَ يُفارَقُ عَلَيْهَا الْإِسْلامُ، بَرِيُّها سَقِيمٌ، وَ ظاعِنُها مُقِيمٌ.
مِنْها: بَيْنَ قَتِيلٍ ‏مَطْلُولٍ‏، وَ خائِفٍ مُسْتَجِيرٍ، ‏يُخْتَلُونَ‏ ‏بِعَقْدِ ‏الْأَيْمانِ‏ وَ بِغُرُورِ الْإِيمانِ، فَلا تَکُونُوا ‏أَنْصابَ‏ الْفِتَنِ وَ أَعْلامَ الْبِدَعِ، وَ الْزَمُوا ما عُقِدَ عَلَيْهِ حَبْلُ الْجماعَةِ، وَ بُنِيَتْ عَلَيْهِ أَرْکانُ الطّاعَةِ، وَ اقْدَمُوا عَلَى اللَّهِ مَظْلُومِينَ، وَ ‏لا ‏تَقْدَمُوا ‏عَلَيْهِ‏ ظالِمِينَ، وَ اتَّقُوا مَدارِجَ الشَّيْطانِ، وَ مَهابِطَ الْعُدْوانِ، وَ لا تُدْخِلُوا بُطُونَکُمْ ‏لُعَقَ‏ الْحَرامِ، ‏فَإِنَّکُمْ‏ ‏بِعَيْنِ‏ مَنْ حَرَّمَ عَلَيْکُمُ الْمَعْصِيَةَ، ‏وَ ‏سَهَّلَ‏ ‏لَکُمْ‏ ‏سَبِيلَ‏ ‏الطّاعَةِ.

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : minebaz

 

 

اتاق خواب

 

 

تازه عروسان برای تزئین و چیدمان اتاقشان توجه خاصی دارند و قبل از ورودشان به منزل جدید میخواهند که همه وسائل با گل و تور و دیگر وسائل تزئین شود. امروز چند نمونه برای شما نشان میدهم که میتواند برای مادرانی عروس که جهاز عروس را تهیه میبیند کمکی باشد.

 

 

اتاق خواب

 

 

 

اتاق خواب

 

 

 

اتاق خواب

 

 

 

اتاق خواب

 

 

 

اتاق خواب

 

 

 

اتاق خواب

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : minebaz

 

 

 

اینترنت

 

 

مدیرعامل شركت ارتباطات زیرساخت از اعمال كاهش ۲۰ درصدی قیمت استفاده از اینترنت  محمود خسروی، درباره موضوع ترمینیشن (انتقال تماس های تلفنی اینترنتی از خارج به داخل كشور) تصریح كرد: با فعالیت هایی كه شركت انجام داد، این موضوع حل شده و با فعالیت سه پیمانكار كه به صورت قانونی در این زمینه كار می كنند، بحث قاچاق نسبت به قبل به حدود صفر رسیده است و طبق آماری كه هفته گذشته داشتیم، از مسیر سه اپراتور ۱۳ میلیون دقیقه ترمینیشن به صورت قانونی انجام شده است.

خسروی هم چنین درباره كاهش ۲۰ درصدی قیمت اینترنت تصریح كرد: باید مدارك مربوط در این زمینه جمع شود؛ كاهش قیمت اینترنت از این هفته اعمال می شود و پیگیری این موضوع كه آیا كاربران نهایی از این كاهش منتفع می شوند یا نه، برعهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. خسروی هم چنین درباره موضوع فیلترینگ تصریح كرد: در بحث فیلترینگ كمیته ای تشكیل شده كه این كار را انجام می دهد كه متشكل از نمایندگان قوه قضاییه و مراكز امنیتی است و این موضوع طبق قانون در حال انجام است و شركت های اینترنتی سرخود نمی توانند به فیلتر سایتی اقدام كنند..../تحلیل:ایسناادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : minebaz

 

توصیه هاى امام مهدى (عج)

 

 

سید احمد رشتى گوید : عازم سفر حج بودیم ، در یکى از منازل بین راه حاجى جبار که جلودار قافله بود نزد ما آمد و گفت : این منزل که در پیش داریم ترسناک است ، زودتر آماده شوید تا به همراه قافله باشد و از ما جدا نمانید.


حدود دو ساعت و نیم حرکت کردیم و از منزل قبلى بین راه دور شدیم که هوا تاریک شد و برف شروع به باریدن کرد بطورى که دوستان هر کدام سر خود را پوشاندند و سرعت به راه خود دادمه دادند اما من هر چه کردم که با آنها همراه باشم موفق نشدم و تنها در بین راه ماندم . از اسب پیاده شدم و در کنار راه نشستم ، بسیار مضطرب بودم ، پس از قدرى فکر کردن به این نتیجه رسیدم که همین جا بمانم تا صبح شود و به همان منزلى قبلى برگردم و با چند نفر نگهبان به قافله برسم .


در همان حال در برابر خود باغى را مشاهده کردم که در آن باغبانى بود و بابیل خود به درختان مى زد تا برف آنها فرو ریزد. باغبان پیش آمد و با کمى فاصله برابر من ایستاد و فرمود:
تو کیستى ؟


عرض کردم : دوستان همراه من رفتند و من ماندم و راه را هم نمى دانم .


فرمود: نافله (نماز مستحبى ) بخوان تا راه را پیدا کنى .


مشغول خواند نافله شدم . پس از آن دوباره آمد و فرمود: نرفتى ؟


عرض کردن : و اللّه راه را نمى دانم .


فرمود: جامعه (زیارت جامعه کبیره ) بخوان .


من جامعه را حفظ نبودم اما برخاستم و تمام زیارت جامعه را از حفظ خواندم .


دوباره آمد و فرمود: هنوز نرفتى ؟ اینجا هستى ؟


بى اختیار گریه کردم و گفتم : هنوز نرفته ام راه را نمى دانم .


فرمود: عاشورا (زیارت عاشورا) بخوان .


من زیارت عاشورا را هم حفظ نبودم اما برخاستم و زیارت عاشورا را بطور کامل با صد لعن و صد سلام و دعاى بعد از آن خواندم که دیدم باز آمد و فرمود: نرفتى ؟ هستى ؟


عرض کردم : نه تا صبح هستم .


فرمود: الان ، تو را به قافله مى رسانم . سوار الاغى شد و فرمود: پشت سر من سوار الاغ شو! من هم سوار شدم و افسار اسبم را در دست گرفتم ولى اسب حرکت نکرد:، افسار اسب را به دست گرفت و اسب حرکت کرد.


آنگاه دست خود را بر زانوى من گذارد و فرمود: شما چرا نافله نمى خوانید؟ نافله ، نافله ، نافله

 

. باز فرمود: چرا شما عاشورا نمى خوانید؟ عاشورا، عاشورا، عاشورا.


سپس فرمود: شما چرا جامعه نمى خوانید؟ جامعه ، جامعه ، جامعه .


آنگاه یک مرتبه برگشت و فرمود: آنها رفقاى تو هستند که لب جوى آب فرود آمده اند و براى نماز صبح وضو مى گیرند.


من از الاغ پایین آمدم که سوار اسب خود شوم اما نتوانستم . او کمک کرد و مرا سوار اسب کرد و سر اسب را به طرف دوستانم گرداند. من در آن حال به این فکر فرو رفتم که این شخص چه کسى است که به زبان فارسى سخن مى گوید در حالى که در آن منطقه همه مسیحى بودند و با زبان ترکى صحبت مى کردند، از طرفى چگونه به این سرعت مرا به دوستان خود رسانید پشت سر خود نگاه کردم هیچ کس را ندیدم و اثرى از او مشاهده نکردم .

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : minebaz

چه روغنی بخوریم

 

بسياري از افراد وقتي تصميم مي‌گيرند وزن کم کنند، خودسرانه روغن را از برنامه غذايي‌شان حذف مي‌کنند، غافل از اينکه برخي روغن‌ها نه تنها براي سلامت و تناسب اندام مضر نيستند، بلکه مي‌توانند سبب لاغري شوند. براي آنکه بدانيد چه نوع روغن‌هايي را بايد از سبد غذايي حذف کنيد و کدام يک را نگه داريد، با ما همراه شويد.


اسيدهاي چرب اشباع و غيراشباع توصيه ما به شما حذف چربي‌هاي بد و انتخاب چربي‌هاي خوب است. دليل چاقي ما مصرف بالاي چربي‌هاي بد و مصرف کم چربي‌هاي خوب است. اسيدهاي چرب غيراشباع مثل امگا 3 که به ميزان فراوان در ماهي و محصولات گياهي يافت مي‌شود، چربي‌هاي خوب هستند اما با اين حال نبايد در مصرف آنها زياده‌روي کرد چون به هر حال کالري دارند.

 

اسيدهاي چرب اشباع که شامل چربي‌هاي حيواني هستند و اسيدهاي چرب ترانس با چربي‌هاي هيدروژنه که در صنعت شيريني و کيک‌پزي استفاده مي‌شوند، چربي‌هاي بدي هستند که بايد آنها را از برنامه‌ غذايي حذف کرد. روغن‌هاي سبک و سنگين چيزي به اسم روغن سبک وجود ندارد.

 

روغن زيتون، کلزا و آفتاب‌گردان همگي از 100درصد چربي تشکيل شده‌اند و هر 100 گرم در آنها 900 کيلوکالري دارد و از جمله پر کالري‌ترين مواد غذايي محسوب مي‌شوند. با اين حال اين نوع روغن‌ها مفيدتر از ساير روغن‌ها هستند. روغن زيتون حاوي اسيدهاي چرب مونوي غيراشباع و روغن کلزا حاوي امگا3 و اسيدهاي چرب مونوي غير اشباع است اما روغن برگ نخل که در دماي معمولي حالت جامد دارد، بسيار غني از چربي‌هاي اشباع و مضر براي وزن، تناسب اندام و عروق است.

 

نبايد فراموش کرد که حذف روغن از سبد غذايي کار اشتباهي است. روغن‌ها از جمله مواد غذايي مورد نياز بدن هستند. بخش وسيعي از مغز ما را روغن تشکيل داده است اما حين خوردن بايد توجه داشت روغن‌هاي خوب که منشأ گياهي دارند يا از ماهي‌هاي چرب استخراج شده‌اند را انتخاب کنيم. هم کيفيت مهم است و هم کميت. بهتر است در برنامه غذايي خود مقدار کمي روغن آن هم از نوع چرب را بگنجانيم. به اين ترتيب نه تنها سالم خواهيم ماند، بلکه به تناسب اندام‌مان هم آسيبي وارد نمي‌شود.

 

خوردن مقدار زيادي روغن از نوعي که ‌چربي بد دارد، سبب مي‌شود به انواع بيماري‌هاي دچار شده و در ضمن چاق شويد. براي آنکه بفهميد روغني که انتخاب مي‌کنيد حاوي چربي خوب است يا خير، کافي است روي برچسب آن نگاهي بيندازيد تا ببينيد حاوي اسيدهاي چرب ترانس يا اشباع است يا خير. راه ديگر اينکه هر چه يک روغن در دماي معمولي حالت جامدتري پيدا کند، يعني اين مواد در آن بيشتر است. کره، روغن درخت نخل و ديگر انواع روغن‌هاي جامد غني از اسيدهاي چرب اشباع هستند.

 ادامه مطلب

 

ايران و مالي مي توانند همكاري‌هاي مفيدي...

 

رييس‌جمهور در ديدار نخست‌وزير مالي:

ايران و مالي مي توانند همكاري‌هاي مفيدي با يكديگر داشته باشند


دو كشور همكاري‌هاي فراواني در زمينه صنعت ،كشاورزي ، سلامت و بهداشت دارند كه اميدواريم اين گونه روابط در همه زمينه‌ها افزايش يابد.

رييس‌جمهور گفت:جمهوري اسلامي ايران مصمم است مناسبات خود را با كشور مالي در زمينه هاي مختلف گسترش دهد و آنرا به نفع دو ملت ومنطقه مي‌داند.
محمود احمدي‌نژاد در ديدار نخست وزير مالي با بيان اينكه ظرفيت‌هاي فراواني براي افزايش سطح همكاري‌هاي دو كشور وجود دارد به موضوع كشاورزي اشاره كرد و گفت: كشاورزي در هر كشوري جزء مهمترين مسائل اقتصادي به شمار مي‌آيد و در مالي ظرفيت‌هاي خوبي براي توسعه بخش كشاورزي وجود دارد كه مي‌تواند اين كشور را به يك صادر كننده بزرگ تبديل كند.
وي افزود: ايران و مالي مي‌توانند در زمينه‌هاي مختلف بويژه كشاورزي همكاري‌هاي سازنده و مفيدي با يكديگر داشته باشند.
نخست وزير مالي نيز در اين ديدار با اشاره به روابط رو به گسترش ايران و مالي گفت: دو كشور همكاري‌هاي فراواني در زمينه صنعت ،كشاورزي ، سلامت و بهداشت دارند كه اميدواريم اين گونه روابط در همه زمينه‌ها افزايش يابد.
وي همچنين اهميت گسترش تعاملات فرهنگي بين دو كشور را مورد تاكيد قرار داد و گفت: فرهنگ باعث نزديكي دو ملت به يكديگر مي‌شود و اميدواريم در اين بخش نيز شاهد افزايش همكاري بين دو كشور باشيم..../تحلیل:ایلناادامه مطلب
رپورتاژ
سایت مربوط به قیمت قطعات کامپیوتر
فال حافظ
توضیحی درباره صنعت پرورش شتر مرغ
دستگاه تصفیه آب خانگی
تور لحظه آخری پر طرف دار کشورهای تایلند مالزی دبی و کیش
مبل تالار یا صندلی مبل تالار پذیرایی
خرید بلیط چارتر هواپیما
چگونه یک آتلیه عروس​ ​و آتلیه عکاسی​​ ​خوب را انتخاب کنیم ؟
طراحی سایت اصفهان |طراحی سایت حرفه ای | سئو تضمینی سایت
معرفی جاذبه های گردشگری کرج لرستان و تورهای مشهد کیش قشم
اتوبار تهران با نامی آشنا
بازی اندروید
هدایای تبلیغاتی
دانلود آهنگ جدید
معرفی سایت گنجیت
درج آگهی رایگان
مدل لباس عروس
چگونگی افزایش زیبایی با جراحی زیبایی
راهکار های یافتن بهترین جراح پلاستیک
همه چیز در مورد جراحی بینی

لینک های مفید
آموزش عکاسی | برنامه بدنسازی | آموزش مجازی | ساخت آبنما | توچشم | متخص زنان و زایمان | بیوگرافی 98 |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.